ساختار آموزشي كشورسوئيس


 

 

 

 

 

 

 


ساختار آموزشي:ابتدايي،متوسطه، عالي

سيستم تحصيلات سوئيس بوسيله فدراليسم بصورت 26بخش مسئول مدارس توصيف مي شود. تنوع سستم هاي تحصيلاتي گوناگون در تحصيلات اجباري مشهود است.

بر اساس اين 26 بخش ، دو يا سه ويا چهار تيپ متفاوت در مدارس متوسطه مقدذماتي براي پيدا كردن تواناييها وجود دارد.با اين وجود سيستم تحصيلاتي سوئيس درحال تغيير است.

طي سالهاي اخير بخشها سيستم خودشان را بازسازي كرده وساختار ملي درحال اصلاح شدن است.تقاضا براي تحصيل افزايش پيدا كرده ومدارس پاسخگوي تقاضاي كار آموزان نيستند.

درمجموع 11موسسه تحصيلاتي وجود دارد و4 تا در بخش آلماني زبان سوئيس ، دو موسسه فدرال تكنولوژي در لوزان  وزوريخ  كاملاً  بوسيله ايالت اداره مي شوند.دانشگاه لونگونا در بخش ايتاليايي زبان سوئيس قرار دارد.مدارس خصوصي درسوئيس خيلي قديمي اند ونقش مهمي در سيستم تحصيلي بازي ميكنند. اولين مدارس خصوصي در شروع اين قرن بازشدند.

امروزه حدود 250 مدرسه خصوصي درسوئيس وجود دارد كه به صد هزار شاگرد از 100 مليت مختلف سرويس ميدهند. اكثراين موسسه حالت پانسيوني داشته وكاملاً وسايل رفاهي را فراهم مي سازند.

آموزش پايه

سن آغاز دوره: 6 سال

سن اتمام دوره: 15 سال

آموزش ابتدايي

مدت دوره : 6 سال

بين مقاطع سني 6 تا 12 سال

مدت دوره: 5 سال

بين مقاطع سني 6 تا 11 سال

مدت دوره : 4 سال

بين مقاطع سني 6 تا 10 سال

آموزش مقدماتي متوسطه

مدت دوره:3 سال

بين مقاطع سني 12 تا 15 سال

مدت دوره :4 سال

بين مقاطع سني 11 تا 15 سال

مدت دوره :5 سال

بين مقاطع سني 10 تا 15 سال

آموزش متوسطه آكادميك

نوع مدارسه ارائه كننده: دبيرستان عالي آكادميك

مدت دوره :4 سال

بين مقاطع سني15 تا 19 سال

مدت دوره :3 سال

بين مقاطع سني 15 تا 18 سال

آموزش فني ـ حرفه اي

نوع مدارس ارائه كننده : دبيرستان فني ـ حرفه اي

مدت دوره: 4 سال

بين مقاطع سني15 تا 19 سال

مدت دوره: 3 سال

بين مقاطع سني 15 تا 18 سال

دياگرام تحصيلي

دياگرام ساده سيستم تعليم و تربيت رسمي سوئيس

مهد كودك اجباري نيست ( درخلال سالهاي يك سال و سه سال)

آموزش پايه به دو دورة زماني تقسيم مي شود : تحصيلات ابتدايي بر حسب ايالت بين تا 6 سال و تحصيلات مقدماتي متوسطه بين سه تا پنج سال طول مي كشد.تحصيلات مقدماتي متوسطة بر حسب ايالت به دو يا سه طبقة متفاوت تقسيم مي شود

مدارس تكميلي متوسطة تنها راه ورود به مؤسسات تحصيلات عالي هستند.

در ايالات معيني ، تربيت معلم براي سطوح پيش دبستاني ، ابتدايي و مقدماتي متوسطة در سطوح تكميلي متوسطة صورت مي گيرد.معلمين جهت تدريس درسطوح متوسطة پيشرفته در تمام ايالات در مؤسسات تحصيلات عالي تربيت مي شوند.

درمدارس حرفه اي آموزش عملي با دانش تئوري تلفيق ميشود.اين شكل از آموزش فني تمام وقت دو، سه يا چهار سال طول مي كشد.

ورود به الگوهاي آموزش حرفه اي عالي ترحداقل دو سال تجربة حرفه اي عملي لازم دارد كه به دنبال آن ديپلم كيفيت فدرال داده مي شود.


 

 

انواع مدارس

مدارس هتلداري

مدارس هتلداري سوئيس مشهورترين نوع درجهانند. اين مدارس نه تنها واحدهاي مديريتي موفق وكاملي را ارائه مي دهند بلكه ديگر دوره هاي مديريتي مربوطه را نيز ارائه ميكنند.

به جرات ميتوان گفت كه كارآمدترين مديران هتلهاي آسيايي يا رستورانها،فارغ التحصيلان مدارس هتلداري سوييس مي باشند.

مدارس شبانه روزي

مدارس شبانه روزي خصوصي مشهوري وجود دارند كه براي دانش آموزان 10-20 ساله مناسبند.اين مدارس تعليمات اساسي وپايه اي براي ورود به دانشگاهها ارائه مي دهند.

بسياري ازفارغ التحصيلان اين مدارس به موفقيتهاي عمده اي درزمينه هاي تجارت و سياست نائل آمده اند.

مدارس زبان

آيا جاي ديگر مناسب تر از سوئيس براي يادگيري زبان وجود دارد، چراكه كشورسوئيس در منطقه اي به مساحت 41300كيلومتر مربع درمرز مشترك با كشورهاي آلمان،فرانسه ،ايتاليا واتريش قرارگرفته است.جذابيت ديگري كه وجود دارد اردوهاي تابستاني وزمستاني هستند، انها نه تنها دوره هاي تعليمي با كيفيت بالا ارائه ميكنند بلكه به كسب تجربه هاي جديد زيادي براي دانش آموزان منجر مي گردند.

ويزگيها و مشخصه هاي آموزشي

نظام آموزشي سوئيس از ويژگي هاي بسياري به شرح ذيل برخوردارست:

دو سوم نوجوانان كار آموزي را انتخاب مي كنند.

درصد كمي از نوجوانان به مدارس تمام وقت مقطع تكميلي متوسطه مي روند.

درصد كمي از نوجوانان به دانشگاه مي روند.

بخش آموزش عالي غير دانشگاهي بسيار توسعه يافته است.

ديگرويژگي بارزنظام آموزشي حرفه اي سوئيس،دوگانگي طرح هاست.بدين معنا كه آموزش نوجوانان از يكسو دريك شركت واز سوي ديگر در مدارس حرفه اي صورت مي گيرد.

همين ويژ گي بارز نظام سوئيس را از ديگر نظام هاي  آموزشي جهان تفكيك مي كند.

درديگر نظامها،آموزش معمولاً درمدارس صورت ميپذيرد.اين دوگانگي ضامن پيوندي دائمي ميان عمل ونظريه است زيرااين تركيب برمبناي هفتگي صورت ميگيرد.مزاياي اصلي اين نظام را ميتوان به سهولت از ويژگيهاي بنيادين آن استنتاج نمود.

مزاياي تحصيلي

سوئيس مزاياي منحصر بفردي را تقديم ميكند.كيفيت مشهود سيستم تحصيلاتي، ثبات سياسي، امنيت،كار آمدي،محيط پاك،وجامعه بين المللي سوئيس،موقعيت مركزي آن،ثروت،چند زبانگي وحضورتعدادزيادي ازسازمانهاي بين المللي درميان كشورهاي عضواتحاديه اروپايي كم نظير است.از آنجائيكه برخي ازمدارس خصوصي سوييس از50 كشورمختلف دانش آموز دارند، مطالعات آنها را با دانش آموزان ديگر از سراسر دنيا هدايت مي كند.

همه اين مزايا سوئيس را به يك مكان عالي براي تحصيل با كيفيت بالا تبديل ميكند كه يك پايه قوي براي آينده هر دانش آموزي خواهد شد.يكي ازجنبه هاي با ارزش تحصيل بين المللي هدايت جوانان به فهم مطلب است.روح سالم دربدن سالم نيزجنبه مهم ديگري است كه كليه مدارس سوئيس تسهيلات ويژه وفرصتهاي در زمينه اوقات فراعت،ورزش ،هنر ومسافرتهاي فرهنگي درجهت نيل به آن فراهم مي كنند.

 

 

 

 

آموزش پيش دبستاني

ساختارآموزشي

درسوئيس،مناطق ويا شهرها،مسئول سازماندهي وتأمين هزينه آموزش پيش دبستاني هستند.

آموزش پيش دبستاني كه نخست در نيمه اول قرن نوزدهم عرضه شد پيدايش خود را مديون شماراندكي از افراد وموسسات است اگرچه در ابتداهيچ قانوني دراين ارتباط وجودنداشت، اما امروزه آموزش پيش دبستاني درقوانين كليه مناطق گنجانيده شده است.

اصطلاح شناسي آموزش پيش دبستاني درجوامع زباني مختلف متفاوت است. تا همين اواخر اين اصطلاحات به لحاظ تسهيلات اهداف وسازمان مصداقهاي بيروني كاملاً متفاوتي داشتند.

امروزه تفاوتها كمتر شده ودرسراسرسوئيس، آموزش پيش دبستاني درصد دستيابي به تعادلي  ميان فعاليت كاملاً تفريحي وفعاليت هاي آموزشي است.سواي موسسات پيش دبستاني به معني دقيق كلمه،درشهرهاي بزرگ مهد كودك هايي هم وجود دارد كه تعداد كمي از كودكان را تحت پوشش دارند.معمولاً بهد مقامات آموزشي محلي متكي نيستند وعمدتاً خصوصي مي باشند.هدف اصلي آموزش پيش دبستاني آن است كه ازطريق بازيها وفعاليتهاي آموزشي مختلف،كليه جنبه هاي مختلف شخصيت كوئك را رشد داده وآموزش والدين تقويت وتكميل گردد.در نتيجه ، گذاري آرام از آموزش پيش دبستاني به آموزش ابتدايي هموار شود.

در كليه مناطق،كودكان پيش از آغاز آموزش اجباري حق برخورداري ازآموزش پيش دبستانيبه مدت حداقل يكسال رادارند.آموزش پيش دبستاني اجباري نيست وبه استثناي برخي موسسات،رايگان است.كودكان بايد به طور مرتب در كودكستان حضوريابند. امروزه به طورمتوسط، 99% ازكل كودكان سراسرسوئيس آموزش پيش دبستاني را يكسال پيش ازمدرسه سپري ميكنند، 63%به مدت دو سال ودرصد اندكي به مدت سه سال در كودكستان حصور مييابند.سن آن ها ستگي به سن آغاز آموزش اجباري دارد كه در مناطق مختلف فرق مي كند.ميانگين مدت حضور دركودكستان 1.8سال است. در بخش آلماني زبان سوئيس ، كودكستان ها كودكان را به مدت 2 ساعت در صبح و2 ساعت بعد از ظهر نگاه مي دارند.در بخش فرانوي زبان ساعات به همين منوال است.به عبارت ديگركودكان هفته اي 18 تا 22 ساعت دركودكستان حضورمييابند.درتيچينو، كودكستانها معمولاً از8.45 صبح تا 3.45 بعد از ظهر فعاليت دارند.ديگر جنبه هاي سازماني آموزش پيش دبستاني مشابه نظام مدارس ابتداي است.كلاسها مختلط بوده وبه طورمتوسط 17 تا 19كودك را درخود جاي ميدهند.دربخش آلماني زبان سوئيس وتيچينو، كوداني درتمام مدت آموزش پيش دبستاني خود دريك كلاس حاضرميشوند ومعلم يكساني دارند.اما دربرخي مناطق فرانسوي زبان،معلمين هرساله عوض مي شوند در برخي نواحي پيش مي آيد كه كمليه كودكمان غير سوئيسي باشند.اهميت آموزش پيش دبستاني درجذب كودكان خارجي به جامعه سوئيس درسال هاي اخير در سراسر سوئيس آشكار شده است.مثلاً درژنو ازهركودك ،يكي فرانسوي زبان است. دربخش آلماني زبان، كودكستانها دوره هاي زباني خاصي را به كودكان خارجي عرضه مي كنند كه جلسه هاي تكميلي در لهجه سوئيسي را با هم شامل مي شود.

برنامه هاي آموزشي

برنامه  درسي عمومي جديد در سال تحصيلي 1995-1994 در كليه مناطق فرانسوي زبان اجرا شد.دربسياري از مناطق آلماني زبان، معلمان كودكستان برنامه هاي درسي پيشنهادي اتحاديه خود را اعمال مي كنند.اين دو برنامه درسي، اهداف عالي را در برميگيرند كه در راستاي رشد شخصيت كودك ، كسب مهارت هاي ابتدايي ورفتار اجتماعي قرار دارند.

كودك درمحيطي غني ازبازيها،كاردستيها واشياء روزمره كتاب هاي مثور وغيره قرار مي گيرند.مهمترين اصل آموزشي مناطق فرانسوي زبان، روش بين رشته اي ودر مناطق آلماني زبان،رويكردجهانيست.هيچگونه آموزش كاركردي جداگانه اي وجود ندارد.برعكس كودكان در محيط هاي واقعي وعام با توجهي فردي وعاطفي به مواد آموزشي مختلف مي بينند .

درچند منطقه براي ارزيابي توانايي تحصيلي كودكان ازنظام گزارش هاي ارزيابي يا آزمون هاي جمعي استفاده مي شود.كلاسهاي موسوم به كلاس تلفيقي هم هسنت كه در آن برنامه درسي سال نخست آموزش اجباري در دو سال ارائه مي شود .

كادر آموزشي

طرز سازماندهي تربيت معلمان كودكستان درمناطق مختلف متفاوت است. دربيشتر مناطق، تربيت معلمان مهد كودك دريك دوره 3-4 ساله دانشسراي تربيت معلم صورت ميپذيرد ودر برخ از مناطق اين دوره 2 يا 3 سال پس از فراغت از تحصيل طول مي كشد.

تربيت معلمان كودكستان ، همانند معلمان مدارس ابتداي درحال حاضر دستخوش اصلاحاتي عمده در سراسر سوئيس شده است.درحدود نيمي ازمناطق،كاركنان كودكستان مطابق همان نظام معلمان مدارس ابتدايي استخدام شده وحقوق ميگيرند.اما حقوق آنها دركل پايين تراست. در بيشترمناطق، كاركنان كودكستانها موظف به حضوردردوره هاي باز آموزي نيستند مدت وهزينه اين دوره ها درمناطق مختلف تفاوت بسياري دارد.

بالاخره درسوئيس تعدادبسياراندكي ازمعلمان كودكستان وجود دارد.اين درحاليست كه طي سالهاي اخير گرايش آشكاري به سمت تدريس پاره وقت در كودكستانها وجود داشته است.

نرخ تعداد كودكان و مراكز آموزش پيش دبستاني طي سال تحصيلي 1995- 1994

تعداد كودكان

154900

تعداد مربيان1

6700

تعداد مراكز آموزشي2

3600

ميانگين ظرفيت كلاس 3

18.9

ميانگين مدت حضور( به سال)

1.8

درصد كودكان خارجي زبان (4)

23

1-سال تحصيلي 94-1993 منهاي  با سال لندوگريزونز

2-مطابق پيمايش سال1991اين رقم تمامي ساختمانها يا بخشهاي ازعمارت كه حدال به مدت 20 ساعت به عنوان مهد كودك استفاده ميشود را نيز در بر ميگيرد .

3-به معناي ذقيق كلمه، تعداد شاگردان ومعلم را نميتوان از آماربدست آورد.تعداد كودكان هر كلاس در اينجا با تخمين آورده شده است .

4-تعداد كودكان خارجي زبان،عامل بسيار مهمي است زيرارقم آن نسبتاً بالا بوده والزامات آموزشي وتربيتي را هم در پي دارد

 

آموزش پايه

ساختار آموزشي

در سوئيس آموزش اجباري، از6 يا هفت سالگي تا 15 يا 16 سالگي به مدت 9 سال به طول مي انجامد دربرخي مناطق سال دهم هم هست.درتمام مناطق آموزش اجباري شامل آموزش ابتدايي وآموزش متوسطه مقدماتي ميشود.مقامات منطقه اي خودمسئول آموزش اجباري درسوئيس هستند وباهمياري شهرهاي تابعه خودآموزش ابتدايي راساماندهي وتأمين مي كنند.

هرمنطقه قوانين آموزشي خاص خود راداراست كه حوزه مسئوليت راتعريف ميكند وطرز ساماندهي آموزش دركليه مقاطع راتنظيم مي نمايد.بنابر موافقت نانه هماهنگي آموزش كودكاني كه تا 30 ژوئن به 6 سالگي ميرسند،واجد شرايط آموزش اجباري هستند. ادارات منطقه اي مي توانند اين تاريخ را تا چهار ماه كم يا زياد كنند.

 

 

 

 

 

موزش ابتدايي

ساختار آموزشي

در20منطقه سوئيس آموزش ابتدايي 6 سال درچهار منطقه 5 سال ودردو منطقه 4 سال طول مي كشد.ميانگين سن كودكان در پايان آموزش ابتدايي خود 12 سال و هفت ماه است.

ساختارآموزش ابتدايي درسراسرسوئيس يكسان است.به استثناي كلاس هاي خاص جبراني، هيچ مدل وتفاوتي به چشم نميخورد.آموزش ابتدايي براي كليه كودكان ازجمله كودكان خارجي اجباري ورايگان است.سواي چند استثناءدرمدارس ابتدايي هيچگونه گروه بندي وجود ندارد.

بزرگي مدارس ابتدايي،ازمدارس يك كلاسه درروستاهاي دورافتاده تامدارس شهرهاي بزرگ با چند صد دانش آموز متغير است.برخي ازكلاسهاي مدارس ابتدايي زيرمجموعه اي از دانشسرايي تربيت معلم است.ساختمان مدرسه ابتدايي غالباً بخشي ازمجتمع مدرسه است كه كودكستان ويا دبيرستان مقدماتي رادربرميگيرد.درسراسرسوئيس سال اول مدرسه ابتدايي به طورمتوسط ، هرروز3 وسه چهارم ساعت وهر هفته 20 جلسه را شامل ميشود. اما در سال 5 تا 6 كودكان در هر روز 5 ويك چهارم ساعت وهر هفته 34 تا 36 جلسه درس دارند.

كودكان معمولاً ظهر به خانه ميروند اگر محل زندگي آنان از مدرسه خيلي دورباشد.

شهرداري مربوطه تغذيه مدرسه اي را سامان داده وبرآن نظارت خواهدكرد.طي چند سال گذشته ، كودكان بويژه درمناطق شهري تمايل بيشتري به صرف نهاردر مدرسه داشته اند.

برنامه هاي آموزشي

برنامه درسي توسط مقامات منطقه اي تعيين ميشود.دربرخي ازبخشهاي سوئيس برنامه درسي مشتركي پذيرفته شده است.هرمنطقه براي دروس جداگانه اي يا مجموعه اي ازدروس ، برنامه هاي خاص خود رادارد كه به موجب آن برنامه ساليانه تدوين ميگردد.عنصراصلي، اهداف برنامه است كادر آموزشي درتعيين محتواي برنامه درسي زبانهاي خارجي وبرخي وجوه زبان مادري از استقلال  زيادي برخوردار است .. آزادي انتخاب در روشهاي تدريس ازطريق اهداف مقرر تضمين ميشود.درمقطع ابتدايي معلم كلاس كليه دروس را تدريس ميكند اما ميتواند از ياري معلمان متخصص نيزبرخوردارشود.تدريس پاره وقت يا شغل شراكتي در بسياري از مناطق ميسراست.هرمنطقه ازاختيار كامل براي تعيين مطالب آموزشي اختياري يا اجباري برخوردار است.اين مطالب توسط خود منطقه يا در همكاري با ديگر مناطق تدوين مي شود ومي تواند مشتركاً با ديگر مقامات درون يك ناحيه تنظيم گردد.

ارزيابي تحصيلي

دربيشتر مناطق ارزيابي كادرتحصيلي با استفاده از نظام نمرات اعمال ميشود.دانش آموزان سه بار درسال كارنامه اي دريافت ميكنند كه نمره هردرس رادارد.معدل پايان سال تحصيلي  مدارك ارتقاء موقتي يا دائمي دانش آموز به كلاس بالاتر است.

دراين نظام تصميم به ارتقاء دانش آموزان برمبناي نتايج امتحانات آخرسال صورت نميگيرد بلكه برحسب ارزيابي عملكردها درخلال سال انجام ميشود.

طي سالهاي پيشين،بسياري ازمناطق نظام نمرات را درچند سال نخست مدرسه ابتدايي منسوخ كردند.درعوض درسالهاي نخستين كارنامه هاي ادواري وجلسات ارزيابي وجود دارد.

درتمام مناطق مقرراتي هست كه تجديد دوره دانش آموز را ميسر ميكند.اين مقررات به طرق مختلفي اعمال مي شود.اگر پس از تجديد دوربخت موفقيت دانش آموزي كم شود، غالباً مقرر ميگردد كه دانش آموزبه يك كلاس خاص منتقل شود.اين تصميم توسط والدين درمعيت معلم ، بازرس ودايره روان شناسي مدرسه اتخاذ مي شود.با اين همه گرايش كنوني به سوي حذب كودكان كند تر در كلاس هاي طبيعي متمايل است.

كادر آموزشي

درحال حاضردر اغلب مناطق معلمان مدارس ابتدايي در دانشسراهاي تربيت معلم آموزش مي بينند، جايي كه بلا فاصله پس ازپايان تحصيلات اجباري وبه شرط موفقيت در امتحان ورودي مي توان در آن ثبت نام كرد.دربرخي مناطق معلمان بايد مدرك فارغ التحصيلي مدرسه را به دست آورند وسپس درموسسه اي  وابسته به دانشگاه يا دردانشسراي تربيت معلم آموزش ببينند.مدرك آموزشي آنها يك مدرك دانشگاهي نيست.دوره دانشسراي تربيت معلم معمولاً پنج سال طول مي كشد.معلمان آينده نه تنها به لحاظ دانش ومهارت هاي حرفه اي بلكه  به لحاظ شخصيت اخلاقي رواني وفكري نيز ارزياي مي شوند.دوره آموزشي آنها شامل آواز،موسيقي،هنروژيمناستيك است.تدريس عملي نيزيكي ازاجزاء هميشگي آموزش آنهاست.

شرايط اشتغال و درآمد معلمين درمناطق مختلف متفاوت است .

نرخ تعداد دانش آموزان و مدارس ابتدايي طي سال تحصيلي 1995- 1994

دانش آموزان

437400

ميانگين ظرفيت هر كلاس

20

تعداد معلمان

26600

تعداد دانش آموزان هر معلم (1)

15.3

درصد دانش آموزان خارجي (2)

18.7

تعداد مدارس (3)

6400

1-آمار سال 1994-1993 تنها مدارس دولتي از جمله  مدارس استثنايي

2-تعداد كودكان خارجي عامل مهمي است زيرا اين رقم نسبتاً بالاست والزامات آموزشي تربيتي در پي دارد .

3-مطابق پيمايش مدارس در سال 1991 تعداد موسسات تنها نظام تحصيلي اجباري را در بر ميگيرد كه به خاطر ساختار آموزشي  واطلاعات موجود است . اين رقم هر ساختمان يا بخشي از ساختمان را شامل مي شود كه در آن حداقل هفته اي 20 جلسه تدريس مي شود .

 

 

آموزش متوسطه

ساختار آموزشي

آموزش متوسطه مدت زمان 7 تا 9 سال طول مي كشد كه بستگي به منطقه  ومدت آموزش ابتدايي  دارد. اين آموزش شامل : آموزش متوسطه مقدماتي ( كه بخش دو آموزش اجباري است كه 3 تا 5 سال طول مي كشد) وآموزش تكميلي متوسطه مي باشد كه مورد اخير آموزشي اجباري است ومدت آن از 3 تا 4 سال متغير است.انواع مختلفي از مدارس تكميلي متوسطه  وجود دارد از قبيل : تكميلي متوسطه آكادميك كه دانش آموزان را آماده ورود به دانشگاه مي نمايد، دبيرستانهاي فني ـ حرفه اي كه دانش آموزان را با انواع واقسام مشاغل آشنا مي كند وتكميلي متوسطه آموزش عمومي كه تحصيلات در رشته هاي آموزش عمومي را عرضه مي دارند.

ارزيابي تحصيلي

سيستم نمره دهي

دربيشترمناطق مقياس 6 نمره اي به كار مي رود :

بسيار خوب:6

قبول:4

مردود :3-1

بالاترين نمره : 6

مرز مردودي وقبولي: 4 

پايين ترين نمره : 1

آموزش مقدماتي متوسطه

ساختار آموزشي

درسازماندهي آموزش متوسطه مقدماتي تنوع چشمگيري ميان مناطق  به چشم مي خورد از آن جا كه اين مقطع بخشي ازآموزش اجباري 9 ساله است مدت آن برحسب مدت آموزش ابتدايي متغير است دراكثر مناطق 3 ساله ، 4 ساله يا در برخ مناطق حتي 5 ساله است.

تقريباً دركليه مناطق،به استثناي تيچينو،ژنو وبخشي ازواله آموزش متوسطه مقدماتي، برمبناي گروه هاي مختلف دروس به بخشهايي تقسيم ميشود.

بنابراين معيارهاي پذيرش كه اغلب گزينشي وبسيارمتعددهستنددرمناطق متفاوت فرق ميكند.آموزش متوسطه مقدماتي اجباري ورايگان است.

بخشهايي باحداقل شرايط كه درسراسركشورنامهاي مختلفي دارند،دانش آموزان را براي آموزش فني وحرفه اي ابتدايي آماده ميكنند.درحدود يك سوم ازدانش آموزان هرمقطع سني دراين بخشها حضورمييابند كه تعداد پسران بيش ازدختران است.آزمونهاي مختلف درباره مدارسي با مقاطع مختلط هنوز به پايان نرسيده است.

اما درچند منطقه موسساتي وجوددارند كه برخي ازمشخصات مدارس مختلط ازقبيل انعطاف پذيرش درتغييربخشها،تدريس اختصاصي با تقليل بخشها، عرضه دوره هاي اختياري يا دوره هايي در مقاطع محتلف يا دروس عمومي براي دانش آموزان مقاطع مختلف را دارا هستند.

آموزش متوسطه مقدماتي به دليل اجباري بودن ودرعين حال ارائه راهنمايي تحصيلي غالباً با اهداف متعارضي روبروست.ازيك سو مهيا ساختن زمينه انتخاب براي دانش آموزان كه چند سال بعد ممكن است تغيير يابد وبنا براين به تعويق انداختن انتخاب مسير ثابت واز سوي ديگر آماده سازي آنان جهت ورود به آموزش تكميلي متوسطه اصل آموزش مردم سالار كه هدف آن عرضه آموزش متوسطه يكسان به كليه كودكان است غالباً با اصل حق انتخاب تحصيلات پيش از كالج ششم در تضاد قرارميگيرد.تنوع راه حل هاي موجود درمناطق حاكي ازدشواري دستيابي به برقراري تعادل ميان متقاضيان آموزشي واجتماعي است.توزيع دانش آموزان دربخشهايي با شرايط عالي ازيك منطقه تا منطقه ديگر متفاوت است.بزرگي مدارس نيزبسته به محل مدرسه درشهر، روستا يا كوهستان وبسته به پذيرش دانش آموزان ازيك شهر،يك منطقه يا ناحيه اي بزرگتر،متفاوت خواهد بود.به طور كلي مدارس تمامي بخش ها را دارا بوده ومختلط هستند.طبق آمارسال 1995- 1994متوسط تعداد نفرات هركلاس دربخش متوسطه مقدماتي 19.1 دانش آموز بود .

برنامه هاي آموزشي

تدوين برنامه درسي براي آموزش متوسطه مقدماتي، برعهده مقامات آموزشي منطقه اي قرار دارد.دربرخي نواحي اين برنامه باهمكاري ديگرمناطق تدوين ميشود.بنابراين درجاتي ازتنوع وجود داردكه باحضوراين بخشها تشديدخواهدشد.

درتمام بخشها،زبان مادري ونيزرياضيات،زبان ملي دوم،علوم طبيعي،جغرافي، تاريخ،مدني،

موسيقي،هنر وتربت بدني تدريس ميشود.

دربخشهايي با حداقل شرايط،بركاردستي نيزتأكيد ميشود.دربخشهايي با شرايط عالي زبان سوم،كتابداري،ماشين نويسي،رسم فني، زبات لاتين ويوناني نيزپيشنهاد ميگردد.برخي ازاين دروس اختياري وبرخي اجباري هستند.تعداد وساعات سال تحصيلي درروشهاي تدريس هم تفاوت دارد.اما بطور كلي دانش آموزان هفته اي 30 تا 35 ساعت درسي دارند.روشهاي تدريس هم تفاوت بسياري دارد. اما به طور كلي ميتوان گفت اصلاحات آموزشي چند دهه گذشته آموزش ابتدايي را بيشتر از آموزش متوسطه تحت تأثير قرارداده است.اصولاً انتخاب مطالب درسي در سطح منطقه اي صورت مي گيرد اما مدارس وكادر آموزشي هم تا حدودي حق انتخاب دارند.

ارزيابي تحصيلي

ارزيابي مداوم درسراسر سال تحصيلي اساساً برعهده معلم است، دربرخي مدارس امتحاناتي كتبي براي كليه كلاس ها برگزار ميشود وبرخي مناطق نيز همين امتحانات را براي كليه مدارس برگزار ميكنند.دانش آموزان بر مبناي عملكرد خود در طول سال  به كلاس بالاتر راه مي يابند .اگر دانش آموزاني نتواند به سال بالاتر راه يابد بايد همان سال را تكرار كند يا به بخشي با شرايط آسان تر برود .نمرات بر مقياسي از1تا 6 داده مي شود.

عالي:6

متوسط: 4

هيچ نوع نظام آموزشي ارزيابي سراسري درسوئيس وجود ندارد وهيچ امتحان عمومي در پايان دبيرستان مقدماتي برگزار نميگردد.در برخي ازمناطق دانش آموزاني در امتحانات كتبي وشفاهي دروس اصلي خود شركت ميكنند تا مدركي اخذ كنند ولي درديگر مناطق اين كار صورت نميگيرد.معمولاً خدمات مشاوره اي درمدارس وجود دارد.

اصولاً درهرمدرسه مشاوره اي هست كه اطاعات منظم ونيز توصيه هاي فردي را دراختيار دانش آموزان مي گذارد.به علاوه اتحاديه هاي حرفه اي وشركتها دوره هاي آشنايي با مشاغل يك هفته اي را برگزارميكنند تا كودكان پيش از تصميم گيري ، تصوري از حرفه ها ومشاغل مختلف داشته باشند.

كادر آموزشي

مسئوليت تربيت معلمان وتنظيم شرايط استخدامي آنها برعهده مناطق است.درمورد دوره هاي باز آموزي معلمان هيچ مقررات عالي وجودندارد.بدين معنا كه شرايط استخدامي ورديف هاي حقوقي ازيك منطقه تا منطقه ديگرمتفاوت است.درمورد آموزش متوسطه مقدماتي، اصوئلاً دو نوع معلم وجود دارد.معلماني كه دربخشهاي با شرايط معمولي تدريس ميكنند، قاعدتاً معلمان مدارس ابتدايي هستند كه آموزش تكميلي خاصي را گذرانده اند آنها درهيچ رشته اي تخصص ندارند.

امامعلماني كه دربخشهايي باشرايطعالي تدريس ميكننددريك يا اغلب2يا3رشته تخصص دارند.آنها آموزش دانشگاهي راگذرانده اند.

برنامه درسي دانشگاهها استانداردشده نيست.دبيران دبيرستان يا كليه آموزش هاي خود را در دانشگاه مي گذرانند ويا آموزش دانشگاهي را دردانشگاه وآموزش حرفه اي را در دانشسراي تربيت معلم سپري مي نمايند.آموزش آنها از 6 تا 12 نيمسال طول ميكشد.شرايط اين دوره ها وآزمون ها به لحاظ برنامه درسي تربيت معلم وروشهاي آموزشي تفاوت بسياري راشاهد است.اين مسائل درحال حاضر به دقت بررسي ميشوند وبزودي تغييرات مهمي اعمال خواهد شدتا تربيت معلم،مخصوصاً به لحاظ ارزشيابي متقابل مدارك معلمان در سوئيس هماهنگ شود.

نرخ دانش آموزان و معلمين مراكز آموزش متوسطه مقدماتي طي سال تحصيلي 1995-1994

نرخ دانش آموزان و معلمين

شرايط عالي

بدون گزينش

شرايط معمولي

كل

دانش آموزان ( كل )

166500

29400

88600

284500

دانش آموزان خارجي (1)

11

17

28

17

دانش آموزان سال هفتم (2)

60

9

31

100

تعداد معلمان( معادل معلمان تمام وقت) (3)

-

-

-

20400

تعداد دانش آموزان هر معلم (3)

-

-

-

12.8

تعداد مدارس (4)

-

-

-

6400

1)تعداد دانش آموزان خارجي عامل مهمي است زيرارقم نسبتاً  بالايي است والزامات آموزشي وتربيتي در پي دارد

2)براي مقليسه درصد دانش آموزان درهربخش ( شرايط عالي ، بدون گزينش وشرايط معمولي ) سال هفتم را تنها به اين منظور در نظر گرفته ايم كه تفاوت طول تحصيلات درمقطع متوسط مقدماتي در مناطق مختلف خنثي شود .

3)ارقام سال 1994/1993 فقط مدارس دولتي

4)مطابق پيمايش مدارس درسال1991،تعداد موسسات، تنها مدارس آموزش اجباري(ابتدايي ومتوسطه مقدماتي ) را  دربرميگيرد كه به خاطر ساختار اين نظام آموزشي واطلاعات موجود است. اين رقم هر ساختمان يا بخشي از ساختمان را شامل مي شود كه در آن حداقل هفته اي 20 جلسه تدريس شود .

آموزش تكميلي متوسطه

تاريخچه

قبل وبلافاصله بعد ازجنگ جهاني دوم، برخي از مناطق وشهرها مراكز تكميلي متوسطه داير نمودند كه آموزش عمومي را عرضه مي كرد.اما شرايط ورودي آن آسانتر از كالج ششم بود آنها به نام هاي مدارس عالي فني،دبيرستان هاي عمومي ، مدارس پيراپزشكي ، مدرسه گردشگري يا مديريت وغيره مشهورشدند.دانش آموزان موفق در بخش هاي خدمات اجتماعي ، بهداشت ، كودكستانها ، گردشگري  يا حمل ونقل مشغول به كار مي شوند.

در آن زمان هيچگونه ميان اين مدارس به لحاظ ساختار، برنامه درسي يا حتي مدت دوره ها وجود نداشت.درسال 1987 پس از 15سال بحث وبررسي، موافقت ميان مناطق حاصل مي آمد.به لطف مدارس عالي فني،جاي خالي موجود در آموزش مقطع متوسطه عالي پرشده است اين مدارس براي ان عده از دانش آموزان طراحي شدند كه در 15-10 سال گذشته به تدريج افزايش يافته است ومتقاضيان ذيل را برآورده ميسازد.عرضه فرصت تكميل آموزش عمومي در مقطع عالي به طيف گسترده اي ازجامعه ، فرصتي براي آموختن درباره فعاليتهاي حرفه اي آتي، برآوردن نيارهاي كساني  كه نمي توانند يا نميخواهند  كه ضرورتاً  دركالج ششم حضور يابند. اما همچنان خواهان كسب آموزش وتربيتي عمومي هستند كه امكان ورود به آموزش تكميلي متوسطه فني حرفه اي غير دانشگاهي رابراي آنان فراهم نمايد.

ساختار آموزشي

آموزش تكميلي متوسطه درسوئيس دركليه مدارسي كه آموزش عمومي عرضه ميكنند(معادل كالجهاي انگليسي، مدارس عالي فني ودانشسراهاي تربيت معلم) ودانشسراهاي فني حرفه اي مقدماتي ارائه ميشود.مراكز آموزش تكميلي متوسطه عمده ترين موسساتي هستند كه آموزش عمومي را عرضه كرده وراه ورود به آموزش دانشگاهي را هموارميكنند.شالوده ها واهداف اين مدارس از آراي علمي وانسان مداري نوين قرن نوزدهم اتخاذ شده كه براي انطباق با متقضيات جامعه معاصرروز آمد شده اند.به طوركليكالج هاي ششمسوئيس بسيار گزينشي هستند وشرايط بسياري را مي طلبد.اين دانشسرا ها عمداً ورود به دانشگاه را در انحصار خود در آورده وقصد دارند كه به اين انحصار طلبي ادامه دهند.اين امر عامل مهم در سياست آموزشي محسوب ميشود زيرا اگرچه تمامي مناطق آموزش تكميلي متوسطه را ارائه  مي كنند اما آموزش دانشگاهي تنها در هشت منطقه عرضه مي شود.بنابراين مصلحت مناطقي كه دانشگاه ندارند ايجاب ميكند كه با اصرار برهنجارهاي سراسري ،قبولي دانش آموزان خود در دانشگاه را تضمين كنند.قانون فدرال مصوب سال 1968درباره ارزشيابي مدارك فارغ التحصيلي،گامي مهم به سوي هماهنگي بود.قانون جديدي كه به منظور هماهنگي هرچه بيشترمناطق با كنفدراسيون طراحي شده بود دراول آگوست 1995به اجرا درآمده و يك دوره هشت ساله براي تحقق كامل آن درنظر گرفته شد.درحال حاضر مطابق قانون 1968، 5 نوع مدرك فارغ التحصيلي معتبر در سوئيس وجود دارد كه عبارتند از:

نوع A : كلاسيك ( لاتين ويوناني )

نوع B: زبان لاتين

نوع C: رياضيات وعلوم

نوع D: زبان هاي زنده

نوع E: اقتصاد

تمايز دقيقي  ميان  انواع مختلف فوق وجود دارد واصولاً تركيب آنها امكان پذير نيست.

دراغلب مناطق، تمامي انواع مدارك عرضه مي شود اما الزاماً در تمام مدارس صورت نمي گيرد.ساختار ومدت تحصيلات تا زمان فارغ التحصيلي از يك منطقه تا منطقه ديگر متفاوت است اما مطابق قانون فدرال 1968،مدت آن حداقل بايد 12سال باشد.طبق مفاد قانون جديد، تنها يك نوع مدرك فارغ التحصيلي وجودداشته وتعداد دروس از11 به 9 كاهش يافته است. با ان حال مدت تحصيلات حداقل 12 سال باقي مانده است.

نرخ دانش آموزان و مراكز آموزش تكميلي متوسطه طي سال تحصيلي 1995-1994

نرخ دانش آموزان و مراكز آموزش تكميلي

دانش آموزان

تعداد معلمان (معادل تمام وقت )

تعداد مدارس

كلج هاي ششم

60700

8000

150

موسسات تربيت معلمان(1) مدارس عالي فني وديگر دانشسراهاي عالي

25200

2800

100

مدارس فني حرفه اي (3)

188900

20700

690

كل

274800

31500

940

معلمان در دانشسراهاي تربيت معلم يا ديگر موسسات درون نظام هاي متوسطه عالي يا دانشگاهي آموزش مي بينند.

اين دانشسراها مدارسي را شامل مي شود كه شرايط لازم براي بازشناسي به عنوان مدارس عالي فني را دارا نيستند.

در سوئيس آموزش فني حرفه اي مقدماتي بخشي از نظام آموزش متوسطه عالي است.

برنامه هاي آموزشي

به موجب قانون،برنامه درسي مدارس توسط مقامات منطقه اي تدوين ميشود.اما مطابق اصل دهم، بند3قانون 1968،تحصيلات آموزش تكميلي متوسطه حداقل بايد 4 سال طول بكشد. برنامه درسي براي مدرك فارغ التحصيلي ناظربرآندسته ازامتحاناتيست كه توسط كنفدراسيون ارزشيابي شده و در حكم يك توصيه رسمي براي مناطق است.

ارزيابي تحصيلي

در سراسرتحصيلاتكالج ششمعملكرد دانش آموزان دسخوش ارزيابي مداومي قراردارد كه توسط معلمان صورت مي گيرد. اصولاً نمرات در يك مقياس1تا 6 قرار ميگيرند و دانش آموزان برمبناي نتايج تلاشهاي خود درطول سال به كلاس بالاترراه مي يابند.

نمره قبولي قبولي 4 است.مدارس منطقه اي ومشاوران تحصيلي اطلاعات لازم را در اختيار دانش آموزان قرار مي دهند بازديدهاي ازكالج ششم ترتيب مي دهند ودوره هاي معارفه را برگزار مي كنند.به موجب مفاد قانون جديد، امتحان كتبي كه ميتواند با امتحاني شفاهي توأم باشد بايد حداقل در5 درس برگزار شود كه به قرار ذيل است :

زبان اول،زبان دوم،رياضيات، يك درس اختياري اختصاصي ودرس ديگري مطابق مقررات منطقه اي

درمورددروسي كه امتحان آنها برگزارميشودنمره نهايي برمبناي نتايج تلاشهاي سال تحصيلي پاياني و نتايج حاصل از امتحانات خواهد بود كه هر عامل اهميت يكساني دارد.

درسال 1994،درصد دانش آموزان گروه هاي سني يكسان كه مدرك فارغ التحصيلي را دريافت كردند درسراسر سوئيس به 17% افزايش يافت.با اين همه دو مشاهده وجود دارد كه در كل سوئيس ودر هر منطقه اي صادق است مشاهده نخست آن است كه تعدادمدارك فارغ التحصيلي اعطايي همه ساله درحال افزايش است: 6440 درسال 1970 و 13691 درسال 1994

 مشاهده  دوم آن كه نسبت دختران در ميان داوطلبان موفق به آرامي درحال افزايش است.

كادر آموزشي

معلماني كه در مراکز آموزش متوسطه تکميلي كارميكنند در معدودي از دروس تخصص دارند، آنها مي توانند چندين سال دركلاس يكساني تدريس كنند.قانون جديدتصريح ميكندآموزش منتهي به مدرك فارغ التحصيلي ميتواند توسط معلماني عرضه شود كه مدرك آموزش تكميلي متوسطه دارند يا معلماني كه با موفقيت آموزش معادل نظري وعملي را گذرانده اند.به علاوه درمورد دروسي كه مدرك تدريسي آن راازدانشگاه ميتوان اخذنمود،مدرك مربوطه ضروري است.

رديف حقوقي دبيران دبيرستان درمناطق مختلف،تفاوتهاي قابل ملاحظه دارد.درمورد آموزش تكميلي يا دوره اي باز آموزي هيچ گونه مقررات استانداردهاي براي كل كشور وجود ندارد .

دوره هاي آموزشي تكميلي متوسطه را ميتوان درسطح منطقه يا ناحيه برگزار نمود، اما ارائه آنها معمولاً توسط موسسه تحصيلات تكميلي درآموزش تكميلي متوسطه سوئيس درلوسون صورت مي گيرد.اين موسسه مشتركاً توسط مناطق وكنفدراسيون اداره مي شود.

 

آموزش عالي

ساختارآموزشي

در سوئيس نظام آموزش عالي در مقطع دانشگاه توسط ده دانشگاه منطقه اي ودو موسسه فني آوري ارائه مي شود.با اين همه آموزش عالي توسط هفت Fachhochschule تازه تأسيس ودانشسراي هاي عالي فني ـ حرفه اي نيز ارائه مي گردد اين بخش اخيراً اصلاحات فراواني راپذيرا شده است.

دانشگاههاي خصوصي اساساً دربخش تحصيلات تكميلي  يافت ميشوند.ورود به رشته هاي پزشكي،دندانپزشكي،دامپزشكي،داروسازي،شيمي ونقشه برداري مستلزم دارابودن شرايط ملي است كه توسط دولت فدرال تعيين مي شود.درسوئيس 11موسسه دانشگاهي وجود دارد كه به لحاظ جغرافيايي توزيع يكنواختي دارند.دربخش آلماني زبان سوئيس كه سه چهارم جمعيت كشور وبيست منطقه را شامل مي شود، چهار دانشگاه منطقه اي ( باسل،زوريخ ، برن وسنت گالن) ، موسسه اي آموزش تكملي درآموزش متوسطه عالي سوئيس در لوسرن وموسسه فدرال فن آوري در زوريخ وجود دارد.در بخش فرانسوي زبان سوئيس كه 6 منطقه وحدود 19%كل جمعيت  را دربرميگيرد، ديگر دانشگاههاي منطقه اي وموسسه فدرال فن آوري در لوزان قرار دارد.تيچينو كه حدود 8% جمعيت سوئيس را درخود جاي ميدهد تأسيس دانشگاه خود را مد نظر دارد.

نرخ دانشجويان و مراكز آموزش عالي طي سال تحصيلي 1995- 1994

نرخ دانشجويان و مراكز آموزش عالي

تعداد دانشجويان

تعداداستادان(معادل تمام وقت )

تعداد موسسات

دانشگاهها

89000

-

10

تربيت معلم (1)

4300

600

20

موسسات فن آوري (2)

16800

3700

80

ديگر موسسات (3)

37800

-

-

تعداد كل

147900

-

-

1-دانشسراهاي تربيت معلم وديگر موسسات كه دربخش آموزش متوسطه عالي وبخش اموزش عالي دوره هاي تريت معلم را عرضه مي كنند .

2-به طور كلي موسسات فن آوري فقط دوره هاي تمام وقت عرضه مي كنند.تغيير به جايگاه پلي تكنيك ها در حال خاضر در دست بررسي است .

3-اين دسته شامل دانشسراهاي فني ، دوره هاي آماده سازي براي آموزش تخصصي وديگر دوره هاي است كه براي آنها داشتن مدرك فارغ التحصيلي مدرسه الزامي است

سال تحصيلي

سال تحصيلي دانشگاه از دو نيمسال(نيمسال زمستاني از ميانه اكتبر تا آغاز مارس و نيمسال تابستاني ازميانه آوريل تا ميانه ژوئيه) تشكيل ميشود.تقريباً درتمامي دانشگاهها دوره ها از اواسط اكتبر آغازميشوند. دربرخي دانشكده ها آغاز دوره ها در نيمسال تابستاني است.

زبانهاي آموزشي

ازجمله زبانهاي آموزشي مراكز آموزش عالي سويس ميتوان از زبانهاي فرانسه، آلماني و ايتاليايي نام برد.

 
Back to Top

مقاطع آموزشي

كارداني يا فوق ديپلم

مرحله نخست تحصيلات دراز مدت عمدتاً به تحصيلاتي متنوع اختصاص مي يابد، برخي از دانشگاهها پس از4نيم سال مدرك كارداني يا فوق ديپلم ارائه ميكنند و4 نيمسال در دانشكده ي علوم دانشگاه زوريخ به مدرك فوق ديپلم منتهي ميگردد.

دررشته هاي كارداني پزشكي،دندانپزشكي وداروسازي پس ازگذراندن سال اول ودوم امتحاني برگزارميشود.درديگر رشته ها انتقال به مرحله دوم تحصيلات نيزمستلزم يك امتحان مي باشد.

مقطع كارشناسي

مرحله دوم به تحصيلات عميق تر وغالباً كمي تخصصي تر اختصاص مييابد. پس از طي 4 نيمسال ديگر درجه ليسانس درهنر وحقوق وعلوم اعطا ميشود.براي اخذ كارشناسي در رشته مهندسي به 5ترم ديگرنيازاست.

درپزشكي درمجموع 12ترم ضرورت دارداما در دندانپزشكي ، داروسازي ودام پزشكي كلا 10-12 نيمسال الزامي است.

مقطع دكتري

دوره هاي تكميلي كوتاه كه به اخذكواهي يا مدرك منتهي ميشونددردانشگاهها وديگر موسسات آموزش عالي عرضه مي گردد.اين دوره ها معمولاً دوره هايي پاره وقت بوده وجهت گيري فني ـ حرفه اي دارند.

درجه دكتري درسوئيس مرحله اي ازتحصيلات تكميلي محسوب مي شود كه درحوزه هاي مختلفي ازقبيل هنر،آموزش،علوم،مهندسي،الهيات،حقوق،اقتصاد وپزشكي اعطا مي شود.طول تحصيلات متفاوت است.درعلوم درجه دكتري2تا 5 سال ودر مهندسي بين 2-4 سال طول مي كشد.دررشته هاي حقوق، اقتصاد وعلوم اجتماعي، دكترا در موسسات آلماني زبان 3-1 سال ودر موسسات فرانسوي زبان  تا 4 سال به طول مي انجامد.

دفاع از رساله دكتري به صورت شفاهي ميباشد ونامزدها ميتوانند دريك امتحان كتبي وشفاهي نيزشركت كنند ويا دردرس اصلي وفرعي برگزيده ودر دو امتحان كتبي وسه امتحان شفاهي قبول شوند.

تخصص پزشكي ، دانشوري

پزشكان ودندانپزشكان (درشاخه ارتودنسي) كه خواهان متخصص شدن ميباشند، ميتوانند پس از 7- 5 سال كار عملي به عنوان دستيار به گواهي تخصصي دست يابند.

پزشكان پس ازعنوان حرفه اي خودعبارتF.M.H را مي افزايند.دندانپزشكان پس از4 سال تحصيل پس از دكترا ويك امتحان به اخذ مدرك متخصص ارتودنسي نائل مي شوند.

دراين تخصصها اخيراً بازنگري صورت گرفته است.دانشوري بالاترين درجه دانشگاهي است كه تنها در دانشگاههاي آلماني زبان ودررشته هاي اصلي اعطا ميشود.پس از ارائه يك رساله،داوطلبان بايد يك سخنراني عمومي را ارائه كنند.گذراندن دوره دانشوري شرط اصلي تدريس در مراكز دانشگاهي است.

دوره هاي آموزشي

اگرچه دانشگاه مشخصات خاص خود را داراست، اما ساختار بنيادين آنها درسراسر كشور يكسان است. تمامي دانشگاههاي سوئيس، دانشكده هاي حقوق،علوم، اقتصاد،علوم اجتماعي، علوم انساني وهنرراشامل ميشوند.پزشكي راميتوان درباسل،برن،ژنو،لوزان وزوريخ تحصيل كرد.فريبورگ ونوي شاتل پزشكي را در سطوح مقدماتي عرضه ميكنند.دوره الهيات كاتوليك رمي دردانشگاه فريبورگ ودانشكده الهيات لوسرن تدريس ميشود.

الهيات مسيحي راميتوان دركنارپروتستانيسم دربرن فراگرفت كه درتمامي دانشگاههاي سوئيس نيزتدريس ميگردد.دانشگاه سنت گالن،به رشته هاي اقتصاد،علوم اجتماعي وحقوق محدود است.موسسه فدرال فنآوري برعلوم دقيقه، مهندسي معماري تمركزدارد.

برخي موسسات در پاره اي ازحوزه ها ، دوره هاي عالي تكميلي ارائه مي كنند.

مدت يك دوره كارشناسي معمولاً 6 تا 8 نيمسال و12تا 13 نيمسال براي رشته پزشكي است. دوره هاي تحصيلات تكميلي به درجه دكترا يا مهندسي ارشد منتهي ميشود. به منظوركسب درجه PH.D دانشجو بايد تحقيقي مستقل صورت دهد رساله اي فراهم آورد ودر برخي موارد در امتحان شفاهي شركت كند.درسال هاي اخيرتمامي دانشگاهها ودو موسسه فدرال فن آوري دواير آموزش مداوم را بر قرار كرده اند كه مسئول ساماندهي دوره هاي پس از فراغت از دانشگاه است.اين آموزش تكميلي دررشته هاي متعدد،مخصوص دانش آموختگاني است كه درحال حاضر مشغول بكار هستند ومخصوص مديران حرفه هاي غير دانشگاهي است. اين دوره ها ميتوانند به مدت چندروز،چند ماه يا چند نيمسال برگزارشوند.براي تمامي دوره ها شهريه اخذ ميشود وگواهي تكميل برخي دوره ها نيز اعطا مي گردد.دانشگاههاي خصوصي اساساً درتحصيلات تكميلي پس ازكارشناسي بويژه درمديريت بازرگاتني فعاليت دارند.

براي افتتاح دانشگاه خصوصي، اجازه مقامات منطقه اي مربوطه اجباري است.

درحال حاضر هيچ يك ازدانشگاههاي سوئيس، دوره هاي آموزش از راه دور آغاز نكرده  وهيچ طرحي براي تأسيس چيزي شبيه به دانشگاه آزاد انگلستان وجود ندارد.

با اين همه برخي ازدانشگاههاي خارجي اخيراً دوره هاي آموزش از راه دور يا سازمان دهي پذيرش ومشاوره را در سوئيس به راه انداخته اند.سه نوع مدرك دانشگاهي ودر نتيجه سه مهارت دانشگاهي اساسي وجود دارد :

. درجه كارشناسي

. گواهينامه Diploma

. درجه دكتري

داشتن يك مدرك بدان معناست كه دارنده مدرك درنظريه وعمل رشته خود مهارت يافته وتوانمندي خويش را در امتحانات مقرر در پايان تعداد نيمسال هاي مجاز اثبات كرده است.

در استعمال واژه گواهينامه گهگاه مشكلاتي پيش مي آيد زيرا اين اصطلاح به مهارت به دست آمده درپايان دوره عملي يا فني درپايان دوره تربت معلم غيردانشگاهي يا يك دوره  تحصيلات تكميلي اطلاق مي شود.

دانشگاهها

11 موسسه آموزش عالي در سوئيس وجود دارد (8 دانشگاه و2 موسسه فدرال تكنولوژي ) دانشگاههاي پازل،برن وزوريخ وموسسه فدرال تكنولوژي درزوريخ ودانشگاه گلن مقدس براي مديريت تجارت،اقتصاد،حقوق وعلوم اجتماعي دربخش آلماني زبان سوئيس قرار گرفته اند.دانشگاههاي ژنو،لوزان، فريبورگ،نوشاتل وموسسه فدرال تكنولوژي درلوزاهن دربخش فرانسوي زبان سوئيس قراردارند.دانشگاه LUGANOدربخش ايتاليايي زبان سوئيس است.

دانشگاه هاي سوئيس به شرح ذيل است:

. دو مؤسسة تكنولوژي فدرال ( EPF لوزان و ETH زوريخ )با چهار مؤسسة پژوهشي

. هفت دانشگاه ايالتي Neuchatd , Howsanne , Geneva , Fribouig , Bern , Basel  و Zurich و دانشگاه ST Gollen  كه برآموزش مديريت تجارتي ، قانون و حكومت دولتي تمركز دارد.

. دو دانشگاه كوچك ايالتي (كالج Lucerno  و دانشگاه Hugano ) كه درسال 1996درTichno  تأسيس شده است.

. دانشگاه  ETH Zurich واقع در بخش آلماني زبان سوئيس

. دانشگاههاي دو زبانه (فرانسه و آلماني) Fribouig واقع در بخش فرانسوي زبان سوييس دانشگاه Hugano درمنطقة ايتاليايي زبان

. دانشگاههاي علمي- كاربردي منطقه اي

. هفت دانشگاه علوم كاربردي منطقه اي عبارتند از:

. ايالت Bern  :دانشگاه  Berner Fachhochschule (مناطق آلماني ـ فرانسوي (

. شمال غرب سوئيس: Fachhochschulregion Norowe Stschweiz (منطقه  آلماني(

. شرق سوئيس (منطقه  آلماني(

. مركز سوئيس ( منطقه آلماني(

. غرب سوئيس (منطقه  فرانسوي(

. جنوب سوئيس (منطقه  ايتاليايي (

. ايالت زوريخ (منطقه  آلماني (

. نرخ دانشجويان ودانشگاههاي بخشCANTONAL وفدرال سوئيس

دانشگاه

تأسيس

تعداد دانشجويان

بخش غيرسوئيس (%)

زبان آموزش

دانشگاه Basel

1460

8000

13

آلماني

دانشگاهBern

1834

10000

5

آلماني /فرانسه

دانشگاهFryeburg

1889

8600

16

فرانسه /آلماني

دانشگاهGeneva

1559

11800

33

فرانسه /آلماني

دانشگاهLucerne

1537

9200

20

فرانسه

دانشگاهLucerne

1600

250

17

آلماني

دانشگاهLugarno

1996

650

30

ايتاليايي

دانشگاهNeufchatel

1838

3400

20

فرانسه

دانشگاهSt.gallen

1898

4200

25

آلماني /انگليسي

دانشگاهZurich

1833

19500

12

آلماني

موسسه فدرال تكنولوژي-Epf Lausanne

1853

4500

24

فرانسه /انگليسي

موسه فدرال تكنولوژي-Epf Lausanne

1854

11700

10

آلماني/انگليسي فرانسه

 
Back to Top

پذيرش تحصيلي

پذيرش تحصيلي

شرايط پذيرش

سواي اين واقعيت كه دانشجويان بالقوه بايد 18 سأله بوده وآشنايي كافي با زبان تدريس داشته باشند براي ثبت نام دردانشگاههاي سوئيس،داوطلبان بايد مدرك فارغ التحصيلي از كالج ششم يا يك مدرك فارغ التحصيلي فدرال  يا يك مدرك معادل معتبر را دارا باشند .

دانشگاههاي منطقه اي در ارتاط با مدارك ديگر تا حدودي استقلال ارزشيابي دارند.هيچ گونه هيأت مركزي پذيرش در دانشگاه وجود ندارد.دانشجويان مستقيماً دردانشگاه دلخواه خود ثبت نام مي كنند.تقاضاي پذيرش بايد شامل موارد زيرباشد:

انتخاب دقيق يك رشته،رونوشت گواهي شده يا فتوكپي مدرك فارغ التحصيلي،فهرست دروس گذرانده ودرصورت نياز، رونوشتي ازمدارك دانشگاهي

پذيرش دانشجويان خارجي

دانشجوي خارجي شخصي است كه در يك موسسه آموزش عالي سوئيس ثبت نام كرده واين كشور اقامتگاه دائمي او نيست.متقاضيان خارجي كه مدرك فارغ التحصيلي سوئيس واجازه اقامت نداشته باشند ازبخت كمي جهت ورود به رشته هاي پزشكي،دندانپزشكي يا دامپزشكي برخوردارند.محدوديتهاي شخصي نيزدرخصوص ظرفيت رشته هاي روانشناسي،داروسازي، زيست شناسي وجغرافيا وجود دارد.آندسته ازدانشجويان خارجي كه قصد شركت در امتحانات را نداشته اما خواهان حضوردردانشگاههاي سوئيس به مدت چند ترم هستند ميتوانند به عنوان دانشجوي مهمان حضوربهم رسانند.حداقل شرط ثبت نام حضورقبلي دريك دانشگاه خارجي به مدت 2 ترم كامل است.

شرايط پذيرش

شرايط اساسي پذيرش دانشجو در دانشگاههاي سوئيس عبارتند از:

برخورداري ازحداقل سن 18سال

برخورداري ازمدرك فراغت ازتحصيل مورد تأييد سوئيس يا معادل خارجي آن

برخورداري ازشرايط پذيرشي ويزه هر دانشگاه

عدم وجو نواقصات درارزيابي مدارك توسط هيات نظارت و ارزيابي مدارك تحصيلي

مقررات ورودي

يك گذرنامه معتبربراي دانشجويان ديگركشورهاي اروپاي غرب كفايت ميكند.

اتباع كشورهايي كه نيازمندرواديدهستند بايدازمراكرديپلماتيك سوئيس درخارج ازكشور تقاضاي رواديد بنمايد.دانشجوياني كه ميخواهند بيش از3ماه درسوئيس بمانند بايد اجازه اقامت داشته باشند كه بايد بايك گذرنامه معتبر يك گواهي پذيرش ازدانشگاه مورد نظر ويك گواهي مبني بربرخورداري متقاضي ازمنابع مالي لازم درتكميل تحصيلات خود همراه باشند.

تمامي دانشگاهها موظفند دانشجويان ثبت نام شدهي خود را به يك بيمه درماني معتبر سوئيس معرفي نمايند.علاوه براين،جهت ورود به موسسات آموزش عالي آشنايي كافي با زبانهاي آموزشي( آلماني، فرانسوي ، ايتاليايي)الزامي است.

ارزيابي تحصيلي

دركل دانشجويان بايد در امتحانات هر نيمسال شركت كنند كه يه طور متوسط سه بار برگزار مي گردد :

بهار ، تابستان . پاييز

بسته به دوره انتخابي، دانشجويان برمبناي كارعملي وسمينارها نيزارزيابي ميگردند.شايان ذكر است كه هردانشگاه هردانشكده وهر استادي حق ارزيابي دانشجويان بر مبناي معيارهاي دروني مختلف را خواهند داشت.

سيستم نمره دهي

سه نظام نمره دهي عددي به شرح ذيل در دانشگاههاي سوييس اعمال مي گردد:

مقياس 6-1، مقياس 1- 6(گاهي مقياس 1- 5) ومقياس 10 نمره اي

بالاترين نمره : 10/1/6

مرز بين مردودي وقبولي : 6/3/4 نمره قبولي

نمره مردودي : 2/1

پايين ترين نمره : 1/5/1

نظام نمره دهي PHD نيز به قرار ذيل است:

قبول

خوب

بسيارخوب

ارزيابي مدارك تحصيلي

مسئوليت آموزش عالي ميان 26 منطقه وكنفدراسيون تقسيم مي شود.هردانشگاه سوئيس به طرزخود مختاري مسأله ارزشيابي مدارك فارغ التحصيلي دبيرستان ومدارج دانشگاهي داخل وخارج از كشور را بررسي ميكند.مدارك فارغ التحصيلي خارج ازكشور برحسب معيارهاي كنفرانس رؤساي دانشگاههاي سوئيس ارزيابي مي شود.داوطلباني كه از كشورهاي امضاء كننده قراردادهاي آموزشي شوراي اروپا مي آيند حق ورود به دانشگاههاي سوئيس را دارند .

درمورد پذيرش درتحصيلات تكميلي يا دكترا معمولاً درجات آكادميك دانشگاه ليسانس يا كار شناسي به طور دو جانبه وبي قيد وشرط پذيرفته مي شود .ارزشيابي مدارك ورودي ومدارك فارغ التحصيلي خارجي برعهده خود موسسات ودانشكده هاي آنها قرار دارد.آنها خود موظف ميباشندتا اطلاعات دقيقي درباره ارزشيابي مدارج ومدارك دانشگاهي فراهم آورند.براي ورود به تحصيلات پيشرفته وتحقيقات اين دانشگاهها،موسسات آموزش عالي ودانشكده هاي هستند كه معادل سازي مدارك يا گواهي هاي خارجي افراد جوياي ادامه تحصيل در سوئيس را انجام ميدهند.

توافقهاي چندجانبه درخصوص ارزيابي مدارك تحصيلي خارجي

توافق قرارداد ارزشيابي مدارك آموزش عالي منطقه اي اروپا منعقده سال 1997

توافق ارزشيابي تحصيلات ومدارك آموزش عالي منعقده سال 1993

توافق اصول بهينه سازي روندهاي ارزشيابي  دانشگاهي، مصوب كنفرانس مسائل دانشگاهي مجمع اروپا منعقده سال1991

توافق قرارداد معادل سازي عمومي دوره هاي تحصيلات دانشگاهي اروپا منعقده سال 1990

توافق قرارداد ارزشيابي تحصيلات، مدارك ومدارج آموزش عالي كشورهاي منطقه اي اروپا منعقده سال 1979

توافقنامه پرداخت مداوم بورس به دانشجويان مستقردراروپامنعقده سال1969

توافقنامه قرارداد معادلسازي مدارك لازم جهت ورود به دانشگاهاي اروپا منعقده سال 1964

توافق قرارداد ارزشيابي مدارك دانشگاهي اروپا منعقده سال 1959

توافق قرار داد معادل سازي دوره هاي تحصيلات دانشگاهي اروپا منعقده سال 1956

توافق قرارداد معادل سازي مدارك لازم جهت ورود به دانشگاههاي اروپا منعقده سال 1953

خدمات دانشجويي

ازجمله عمده ترين خدمات دانشجويي كه مراكز آموزش عالي سويس به دانشجويان ارائه مي نمايند ميتوان از موارد ذيل نام برد:

خدمات رفاهي واجتماعي

خدمات مشاوره اي شغلي ودانشگاهي

خدمات پزشكي ـ بهداشتي

تقبل هزينه هاي مسافرتهاي تحقيقاتي خاص دانشجويان

اعطاي بورسهاي تحصيلي دولتي ويزه دانشجويان خارجي

اعطاي بورسيه تحصيلي به دانشجويان خارجي

بورس تحصيلي براي دانشجويان كارشناس ارشد يا دكتري كه مايلند در يكي از دانشگاههاي سوئيس تحصيل كنند قابل دسترسي است.كميته فدرال بورس دانشجويان خارجي(FCS) عهده دار مسووليت اعطاي بورسيه تحصيلي به دانشجويان خارجي است.

نهادهاي مركزي

ازجمله نهادهاي مركزي ارائه كننده خدمات دانشجويي ميتوان به موارد ذيل اشاره نمود:

مركز مشاوره اي دانشجويان

اتحاديه وانجمن هاي دانشجويي سراسري

اتحاديه سراسري دانشجويان سوئيس

مقررات تأمين اجتماعي دانشجويان خارجي

دانشجويان خارجي درصورتيكه پس از پايان تحصيلات قصدماندن درسوئيس را داشته باشند. درصورتيكه فاقد تابعيت بوده يافراري باشند دربرنامه هاي معلوليت وكهن سالي شركت داده مي شوند بيمه درماني اجباري است.دانشجوياني كه برميناي يك طرح جابجايي به سوئيس مي آيند ويا اهل كشوري هستند كه درآن بيمه درمامني اجباري است ازبيمه اجباري معاف هستند در مورد اخير مشمول فوق بايد همانند بيمه سوئيس باشد .

Back to Top

اصلاحات ،همكاري ها ،دستاوردهاي آموزشي

همكاريهاي آموزشي

همكاريها و تبادلات بين المللي

ازجمله مهمترين طرحهاي چندجانبه مشاركتي آموزش عالي دولت سوييس ميتوان به موارد ذيل اشاره نمود:

طرح تبادلي :ARC Jurassien

طرح تبادلي :ERASMUS

طرح تبادلي :EUREGIO

طرح تبادلي :PHONES COOPERATION AIPESS

اصلاحات آموزشي

مي توان گفت كه آموزش عالي دائماً درحال اصلاح بوده است. به اين معنا كه مقررات تغير  مي كنند دوره هاي جديدي معرفي مي شوند وغيره .

با اين همه مهمترين اصلاحاتي كه درحال حاضر دردست اجراست عبارتند از:

. تحقق طرحهاي فدرال آموزش عالي

. تبادل وجابجايي بين دانشگاهي

. بهينه سازي دوره هاي عرضه شده از طريق همكارهاي جديد بين دانشگاهي

. تاسيس پلي تكنيكهاي تخصصي

. گسترش دوره هاي آموزش عالي از راه دور

 

دستاوردهاي آموزشي

ازجمله مهمترين دستاوردهاي نظام آموزش عالي سوييس ميتوان ازموارد ذيل نام برد:

. حفظ بودجه تحقيقاتي عليرغم تعداد بالاي دانشجو

انديكارتورهاي بزرگ مثل Science Citation Index طبق ارزيابيهاي سالهاي اخير، اين موفقيت را تأييد مي كنند.

. تاكيد برتحقيقات مالي عمومي دانشگاهها و مؤسسات فدرال تكنولوژي سوئيس

گفتنيست كه دانشگاههاي بومي سوئيس توانايي توسعة اين نقش را بصورت دانشگاههاي تحقيقاتي داشته اند.

. برخورداري دانشگاه ها ازاختيارات بيشتر و كارآمدتر

يكسري ازقوانين دانشگاههاي فدرال وايالتي اخيراً بازبيني شده اند.هدف از اين اصلاحات فراهم آوردن اختيارات بيشتر و مكانيسم هاي بهتري براي ايفاي نقش وتأثيردانشگاهها مي باشد.تصويب لايحة دولتي درسال1999راههايي رابسوي فعاليتهاي تجربي بازميكند.به واسطة اصلاحات دورازدسترس مديريت و تأمين هزينة سيستم دانشگاه ، سوئيس اميدوار است كه هم اكنون ازرقابت بين المللي خود دراين زمينه اطمينان حاصل كند .

. برقراري هماهنگي ميان مراكز دانشگاهي، تحقيقاتي و تكنولوزيك

. تشكيل تعداد زيادي انجمنهاي مشاوره اي وهماهنگ كننده طبق قوانين آموزش عالي سوييس

از اين روي طي سالهاي 2000 تا 2003  دولت سوئد به برقراري روندهماهنگي ميان حوزه هاي دانشگاه ، تحقيقات و تكنولوژي مبادرت نمود.طي چند سال گذشته دانشگاههاي Bern  ،  Fribouig  و Neuchatd واحدها و پروژه هاي تحقيقي خود را در دانشكده هاي مختلف هماهنگ كردند.در June 1997، آنها يك دورة تحصيلي عمومي با يك ديپلم مشترك در علوم زمين شناسي را براي اولين بار در سوئيس راه اندازي كردند.دانشگاه Zurich  و ETH Zurich بصورت بومي چندين توافق همكاري براي دانشكده هاي منحصر به فرد با همكاري بيست پروفسور دارند.دانشگاههاي مناطق غربي Bern  ،  Fribouig  ، Geneva  ، Hasanne  ، Neuchatd  و مؤسسة فدرال تكنولوژي Lhausanne  و دپارتمان هاي تحصيلات عمومي ايالات فرانسه زبان يك همكاري بنيادي توأم ايجاد كردند.

Back to Top

آموزش عالي غير دانشگاهي،فني حرفه اي،معلمان،استثتايي،غير رسمي

آموزش عالي غيردانشگاهي درنظام سوئيس اهميت دارد.

مثلاًحدود28000 نفردرسال 1993/1992براي يك دوره غيردانشگاهي تحصيلات عالي ثبت نام كردند كه يك چهارم جمعيت گروه سني مربوطه را تشكيل مي داد.

به علاوه موسسات منطقه اي فن آوري سه برابربيشتر ازموسسات فدرال فن آوري مهندسي تربيت مي كنند.درحال حاضرحدود بيست دانشكده مختلف، درموسسات غيردانشگاهي آموزش عالي وجود دارند. آنها برحسب نوع، هدف آموزشي، شرايط پذيرش ، طول دوره ها ،جايگاه سازماني وتأمين هزينه با يكديگر تفاوت دارند.دربخش آموزش عالي غيردانشگاهي دوره هايي عرضه ميگردد كه بيشترعملي است تا نظري. يعني بيشتر فني است تا دانشگاهي.

 اغلب اين دانشسراها درديگر كشورها و دسته دانشگاهها قرارميگيرند.اين امر يكي ازدلايلي است كه توجيه مي كند چرا مطابق آمار،سوئيس تعداد اندكي ازدانش آموختگان دانشگاهي دارد ولي از تعداد بسيار زيادي از مردمان با مدرك برخوردار است.

موسسسات غيردانشگاهي فن آوري دوره هايي در حوزه هاي ذيل عرضه مي كنند:

. مهندسي

. مديريت وبازرگاني

. هتل داري وگردشگري

. بهداشت

. علوم اجتماعي

. مطبوعات، ارتباطات و اطلاعات

. هنر وطراحي

قاعدتاً دانشسراهاي غيردانشگاهي آموزش عالي ازتقويم دانشگاهها تبعيت نميكنند. تقويم آنها مشابه مدارس دولتي است كه تعطيلاتي در بهار، تابستان پاييز وزمستان دارد .

اصلاحات اخير

بخش اموزش عالي غيردانشگاهي اخيراً پذيراي اصلاحات بوده است. به منظور پاسخگويي به نياز فزاينده به كارگران مجرب ودرراستاي تلاش براي ارزشيابي بين المللي اين مدارك اغلب موسسات اين بخش اصلاح شده وظرف چند سال آتي دردسته پلي تكنيك ها جاي خواهند گرفت.درحال حاضر قانون فدرال توسط پارلمان بحث وبررسي ميشود پذيرش خود بخود  يعني بدون امتحان ورودي مشروط به مدارك فارغ التحصيلي فني است كه اخيراً درحوزه هاي مختلف آموزش فني و حرفه اي عرضه مي شود.اين تغييرات، آموزش فني حرفه اي پيشرفته را درجايگاه مدرك فارغ التحصيلي مدرسه ونيز آموزش دانشگاهي قرار داده است. اين بخش ها اگر چه متفاوت هستند اما در آينده معادل هم محسوب مي شوند.

آموزش عالي فني و حرفه اي

سوئيس تعداد زيادي از دانشسراهاي  عالي فني وحرفه اي را داراست كه انواع واقسام رشته ها رادربرميگيرد(مهندسي،تجارت،مديريت بازرگاني،كشاورزي،تربيت معلم،علوم پيراپزشكي ، مدد كاري اجتماعي ، هنر وصنايع دستي ، گردشگري ، رستوران داري و... )

در بسياري ازكشورهاي ديگر تربيت حرفه اي در دوره هاي 4-3 ساله استاندارد دانشگاهها ارائه مي شود.آنچه كه در حال حاضر درحال انجام است استحاله وارتقاء تعداد قابل توجهي ازاين دانشسراها به نوع جديدي ازدانشگاه تخصصي مدرسه عالي تخصصي (FH/HES) است.

اين فرايند سازماندهي مجدد نظام آموزشي عالي سوئيس طي سالهاي آتي راتغيير خواهد داد. طي سالهاي اخير،آنچه پيشترآموزش غير دانشگاهي خوانده ميشد ازجايگاه بالاتري برخوردار مي شود كه هم ارز آموزش دانشگاهي است

 

آموزش معلمان

ساختار آموزشي

درسوئيس،سهمن عمده تربيت معلم درنظام آموزشي تكميلي متوسطه جاي ميگيرد.اين حالت در تربيت معلمان مدارس ابتدايي وپيش دبستاني اكثر مناطق روي مي دهد كه در آنها معلمان در دانشسراهاي تربيت معلم آموزش مي بينند.

به استثناي مناطق بسيار كوچك ، كليه  مناطق يك يا چند دانشسراي  تربيت معلم دارند.

دراغلب مناطق ، مدرك تدريس در مدارس ابتدايي كه از سوي دانشسراي تربيت معلم اعطا مي شود علاوه بر آنكه مدركي حرفه اي است، مدرك فارغ التحصيلي هم محسوب مي شود وبنا بر اين روزنه اي ورود به آموزش دانشگاهي است.اما ازآن جاييكه اين مدارك منطقه اي هستند،خود به خود امكان درجات مختلف جابجايي حرفه اي را فراهم نمي كنند. در مفاد يك موافقت نامه ي بين منطقه اي كه در سال 1993 تصويب شد ودرسال 1995 به اجرا در آمد مبناي قانوني ارزشيابي متقابل مدارك نهايي تصريح مي شود.

مساله تربيت معلمان مدارس ابتدايي اخيراً به بحث داغ تمامي مناطق بدل شده است. بدون شك درآينده شاهد يك بازنگري عمومي دراين نظام خواهيم بود.محتملترين گرايش ها معطوف به آموزش عالي فني وحرفه اي درموسسات تخصصي يا دردانشگاه هاست.

در آينده اي نه چندان دور،دانشسراهاي تربيت معلم برچيده خواهد شد دست كم شكل كنوني آنها چنين مي شود.

آموزش معلمين ابتدايي

در بيشتر مناطق معلمان مدارس ابتدايي در تكميلي متوسطه تربيتي تعليم مي ديدند كه 5 يا 6 سال طول مي كشيد وبه اخذ مدرك آموزش ابتدايي منجرميشد،اما تربيت معلمان مقطع ابتدايي اخيراً دستخوش تجديد نظر شده است.13دانشسراي تربيت معلم مدنظر قراردارند.دردو منطقه تربيت معلم در دانشگاهها داير خواهد شد.

آموزش معلمين متوسطه

آموزش معلمين مقدماتي متوسطه در حال تغييرات است. تا سال2004 كل تربيت معلم در سطح سوم سازماندهي خواهد شد.13دانشسراي تربيت معلم مد نظر قرار دارند در دو منطقه تربيت معلم در دانشگاهها دايرخواهد شد.دبيران تكميلي متوسطه نخست بايد يك درجه ليسانس يا كارشناسي را اخذ نمايند.

 

 

آموزش فني و حرفه اي

ساختارآموزشي

نظام آموزشي فني حرفه اي سوئيس مشابه نظام هاي آلمان واتريش است. نظامي دو گانه كه آموزش كار آموزان را ميان دو گروه تقسيم مي كنند : كار فرما ودانشسراي فني

وظيفه كار فرما تدريس مهارتهاي عملي به كارآموز است ودانشسراي فني مفاهيم نظري ضروري ومرتبط با حوزه مربوطه ونيز دروس عمومي را آموزش مي دهد.

به علاوه اتحاديه هاي حرفه اي مشاغل مختلف، دوره هاي مقدماتي براي كار آموزان برگزار  مي كنند.آموزش فني حرفه اي تمام وقت در مقايسه با كار آموزي در شركتها رواج كمتري دارد.تقريباً در حدود يك پنجم كل كار آموزان در دوره هاي فني حرفه اي تمام وقت يا دركار گاههاي فني حرفه اي ثبت نام ميكنند.مورد اخير عمدتاً در بخش فرانسوي زبان سوئيس يافت مي شود.

قانون فدرال آموزش فني حرفه اي،حدود 260 حرفه مختلف درصنعت،تجارت،بازرگاني وخدمات داخلي را در برميگيرد.حوزه هاي كشاورزي وجنگلداري مشمول قوانين جداگانه اي هستند.هيچ قانون فدرالي نيست كه ناظربرآموزش فني حرفه اي درمقطع پيش دبستاني،خدمات اجتماعي ياهنرباشد.

درموردبهداشت،آموزش توسطصليب سرخ سوئيس مستقردرمناطق صورت مي پذيرد.

نوجوانان پس از تكميل آموزش اجباري خود ، وارد آموزش فني حرفه اي پايه مي شوند.

درحال حاضر ازسن 16سالگي70% كساني كه ازدبيرستان فارغ التحصيل ميشوند به دوره هاي كار آموزي فقط دو سال طول مي كشد. كساني كه سواد نظري كمتري دارند ميتوانند وارد آموزش فني حرفه اي مقدماتي شوند كه يك يا دوسال طول ميكشد.درحدود1% ازكار آموزان اين كزينه را انتخاب ميكنند كه درپايان آن به دانش آموزان موفق، به جاي مدرك فدرال، يك گواهي رسمي اعطا ميشود.

درنظامدوگانهكارآموز هيچ وجهي بابت شهريه دانشسرا نمي پردازد.دوره هاي دانشسراي فني براي كليه افرادي كه قرارداد كار آموزي آنان به تصويب مقامات منطقه اي برسد رايگان است.كار آموزهفته اي يك يا حداكثر دو روز به دانشسرا مي رود وآموزش وي 40 هفته طول مي كشد.گستره دوره هاي آموزش فني حرفه اي ، رشته درسي وتعداد ساعات آن براي هر حرفه با همكاري تنگاتنگ اتحاديه هاي حرفه اي مربوطه ودر چارچوب طرح مدون شده اي سازمان فدرال صنعت وكار تعيين ميگردد.ظرفيت دانشسراهاي فني بسيارمتغير است واز 50 تا 7000دانش آموز را دربرميگيرد.دراين دانشسراها مفاهيم نظري لازم براي شغل برگزيده وهمچنين دروس عمومي تدريس ميشود.

آموزش عملي كارآموزي درشركتها نيز مشمول مقررات فدرال است.هركارآموز زيرنظر يك استاد كار،فعاليت ميكند.درنظامدو گانه بخش اعظم آموزش عملي را مشاركت درفعاليتهاي عادي شركتها تشكيل ميدهند.كارآموزاني كه درچارچوب نظامدوگانه آموزش ميبينند،حقوق ماهيانه اي دريافت مي كنند كه بسته به رشته مورد نظر ومسابقه آموزش هاي قبلي ازچند صد فرانك تا هزار فرانك سوئيس متغير است.

چالش هاي پيش رو

خواسته علني  مقامات سوئيس حفظ مزاياي  متعدد وانكار ناپذير نظام آموزشي حرفه اي دو گانه در سوئيس است.اين امر به معناي مواجهه با مسائل ومعضلات رودر روي اين نظام نيز هست.از جمله عمده ترين چالشهايي كه نظام آموزش حرفه اي سوييس با آن روبروست ميتوان از موارد ذيل نام برد:

مبارزه با روند رو به رشد مدارس تمام وقت

به دلايل مختلف ازجمله به دليل توسعه اقتصادي ، درمقطع متوسطه عالي، گرايشي آشكار به سوي مدارس تمام وقت در سوئيس وجود دارد.بدين معنا كه تعداد بيشماري از جوانان فكر مي كنند رفتن به مدرسه تمام وقت بهتر از كار آموزي آينده آنها را تأمين خواهد كرد .

برمبناي ايماني راسخ به ارزش نظام دو گانه سنتي ، مقامات سوئيسي گامهايي به شرح ذيل برداشته اند تا كار آموزي نزد جوانان جذاب تر به نظر برسد:

بازنگري كامل قانون آموزش حرفه اي

ايجاد دانشگاههاي علمي- كاربردي 

تاكيد برنقش كار آموزي به عنوان يك جايگزين آموزشي واقعي براي مدل آموزش مدرسه اي تمام وقت

انطباق شيوه دو گانه با تكنولوژي مدرن

نظام آموزش حرفه اي دو گانه به ميزان زيادي به خواست شركت ها براي آموزش جوانان به عنوان كار آموز متكي ميباشد.پس كار آموزي بايد هم براي جوانان وهم براي شركتهاي آموزش دهنده جذاب تر شود.در اين ميان شركت هاي مدرن نقش مهي را ايفا مي كنند زيرا اغلب نويد بخش آينده شغلي مطلوبي هستند.

جهاني شدن

نظام آموزش حرفه اي دوگانه،برسنتي ديرينه متكي است كه تغييرات مداوم وناگهاني اقتصادي وفن آوري ( كه خود بواسطه جهاني شدن سريع،تسريع مي شوند) آن را به مخاطره مي افكند.چالش پيش روناشي ازحفظ وتقويت مدلي است كه ساختارهاي آن در جهان تحولات سريع ودائمي، تغير اندكي داشته باشد.رقابت منافع اقتصادي كوتاه مدت با مسائل آموزشي بلند مدت بسياردشواراست.بازنگري پيشنهادي قانون آموزش حرفه اي به همراه ديگر اقدامات اتخاذ شده در قبال مستائل خاص خبر ازمواجهه با اين چالش جديد وبسيار دشورا مي دهد.

ارزيابي تحصيلي

در پايان آموزش پايه ،كار آموزان درامتحان پاياني شركت ميكنند.درصورت موفقيت در اين امتحان ،به آنها مدرك فدرال(CFC) اعطا مي شود كه درسراسر كشورمعتبر است يا در برخي موارد مدركي با امضاي مقام ذيصلاح به آنان تعلق مي گيرد.

امتحان پاياني شامل يك بخش عملي ودوبخش نظري است.اين امتحانات معمولاً توسط مقامات منطقه اي وبا همكاري مشاوران صنعتي برگزارميشود.

دربرخي نواحي وبرخي رشته ها، امتحان كار آموزي توسط اتحاديه حرفه اي تحت قيوميت منطقه يا كنفدراسيون برگزارميگردد.اوراق امتحاني تا سرحد امكان براي كل جامعه زباني استاندارد شده است.درسال 1993 نوع جديدي از آموزش عرضه شد كه به مدرك فارغ التحصيلي فني منتهي ميگشت. اين مدرك به دانش آموزان مجال مي دهد تا آموزش عالي فني حرفه اي را مخصوصاً در پلي تكنيك هاي تخصصي تازه تأسيس دنبال كنند.

براي كسب مدرك فارغ التحصيلي فني چندين راه وجود دارد:

ازطريق تلفيق آموزش فني حرفه اي با كار آموزي 3 يا 4 ساله همانند نظام دوگانه وگذراندن سطح عالي تري از تحصيلات عمومي كه ميتوان پس از اخذCFC دوره اي عمومي تمام وقت يكساله راگذراند، يا دانش آموزاني با مدرك فارغ التحصيلي دركالج ششم ميتوانندآموزش يكساله فني حرفه اي را دريك شركت سپري كنند.دستيابي به مدرك فارغ التحصيلي فني در حوزه هاي مختلفي چون فن آوري، تجارت ، هنر وصنايع دستي وفن آوري كشاورزي امكان پذير است.آموزش عالي فني حرفه اي در سوئيس اهميت بسيار دارد. به دو طريق ميتوان به مدارك فني عالي دست يافت :

. موسسات غير دانشگاهي فن آوري

. نظامي از امتحانات حرفه اي متوسط وعالي

تاكنون براي ورود به موسسسات فن آوري نظامي گزينشي وجود داشته است، درآينده هر كسي كه مدرك فارغ التحصيلي فني را داشته باشد خوبخود به اين موسسات وارد مي شود.

امتحانات فني متوسطه وعالي توسط اتحاديه هاي حرفه اي وبا اجازه كنفدراسيون برگزار مي شود.ارزشيابي تنها برمبناي امتحانات بوده وهيچ ارتباطي بافعاليتهاي مقدماتي ندارد.

درصورت موفقيت به داوطلبان گواهي ومدرك با امضاي مقامات فدرال اعطا مي شود.

دستاوردهاي آموزشي

ازجمله مهمترين دستاوردهاي نظام آموزش فني و حرفه اي ميتوان ازموارد ذيل نام برد:

پيوستن به زندگي واقعي در سنين جواني

طي سالهاي اخير دولت سوئد درصددكاستن از زمان آموزش پايه ودر عين حال ميدان دادن به آموزش حرفه اي برآمده است.نظام آموزش حرفه اي سوئيس با آغاز زندگي شغلي نوجوانان در16 سالگي ، اين گرايش را تقويت مي كند. با اين حساب در سن 19 يا 20 سالگي جوانان به مهارت در حرفه شغلي خاص دست مي يابند.

مسئوليت پذيري واجتماعي شدن دانش آموزان

اين آغار زود هنگام زندگي واقعي كار آموز را به ناگزير به سوي پذيرش مسئوليت در حوزه كار آموزي خود سوق مي دهد.به اين ترتيب مثلاً يك كار آموز17 يا 18 ساله يك تنه از عهده يك ماشين CNC به ارزش چند صدهزار دلار برمي آيد.

اجتناب از سندروم دلزدگي از مدرسه

هماهنگي ميان طرح هاي آموزشي ومقتضيات حوزه اشتغال و صنايع كشور كه درصورت جذب جوانان توسط بنگاهاي اقتصادي كوچك ومتوسط ،امكان پذير است.

بهره گيري از نظام آموزشي برگرفته از بازار

يافتن فرصت كار آموزي براي دختران وپسران جوانان ، به فرصت هاي پيشنهادي بازار كار در يك زمان خاصي بستگي دارد.اين فرصتها نيز به نوبه خود به شرايط اقتصادي موجود بستگي دارند وبازتابي از ساختار اقتصادي ناحيه خاص است.درنتيجه انتخاب يك دوره كار آموزي درخلأ وبرمبنايي كاملاً ذهني ونظري رخ نميدهد بلكه ارتباط تنگاتنگي با مقتصضيات عملي بازار دارد .تحت اين شرايط، بجاست كه از يك نظام برگرفته از بازار سخن گوييم زيرا اولويت هاي فردي تحت تأثير فرصت هاي موثر بازار كار قرار دارد.يكي از پيامدهاي مثبت اين پيوند فردي ، پايين بودن ميزان بيكاري در ميان جوانان است نمودار OECD با عنوان بيكاري در ميان جوانان زير 20 سال بي هيچ ترديدي اين موضوع را نشان مي دهد.

معضلات آموزشي

ازجمله عمده ترين معضلات نظام آموزش فني و حرفه اي ميتوان ازعدم ارتباط ميان آموخته هاي دانش آموزان ومقتضيات عملي شركت هاي استخدام كننده پس از پايان تعطيلات نام برد.گفتني است كه در حال حاضرنظام آموزشي حرفه اي سوئيس اين چالش هميشگي را با دخالت دادن نمايندگان اقتصادي در طرح هاي آموزشي خود به طرز رضايت بخشي بر طرف نموده است.

كادر آموزشي

چون اكثردانشسراهاي فني توسط مناطق تأمين هزينه ميشوند،مسئوليت استخدام كادر آموزشي هم برعهده مناطق است.كادر آموزشي دانشسراهاي فني معمولاً درموسسه تربيتي آموزش فني وحرفه اي سوئيس آموزش مي بينند كه يك موسسه فدرال است.

معلماني كه دروس عمومي را تدريس مي كنند مدرك تدريس آموزش ابتدايي يا متوسطه را دارند.اما مدرسان دروس فني،مدرك مهندسي يا يك مدرك عالي فني دارند.

كادرآموزشي دانشسراهاي بازرگاني همگي از آموزش دانشگاهي برخوردارند.كادرآموزشي دانشسراهاي بازرگاني همگي از آموزش دانشگاهي برخوردارند.افراد مسئول كارعملي كار آموزان بايد درحرفه خود چندين سال سابقه داشته ودوره هاي خاص آموزش كارآموزان را زير نظر اتحاديه هاي حرفه اي يا مناطق گذرانده باشند.راهنمايي حرفه اي نيزازجمله مسئوليتهاي منطقه ايست اما كنفدراسيون به آموزش مشاوران شغلي يارانه اختصاص مي دهد.خدمات اين افراد به صورت رايگان دراختيار كليه جوانان قرارميگيرد.طي سال هاي اخير نياز فزاينده اي به راهنمايي شغلي وجودداشته كه به مشاوره شغلي بدل شده است.نه تنها فارغ التحصيلان مدرسه،بلكه عده زيادي ازبزرگسالان نيزدرجستجوي چنين مشاوره اي ه

  

آموزش استثنايي

ساختارآموزشي  و چالشهاي پيش رو

امروزه كنفدراسيون سوئيس شامل 26 ايالت است كه مي‌تواند بعنوان دولتهاي خودمختار مورد توجه قرار گرفته شود.مخصوصاً درزمينه امورات آموزشي و فرهنگي، هر ايالت مستقل و خود‌مسئوليت است.وزارتهاي ايالتي آموزشي بزرگترين موسسان مديريت آموزش هستند. بنابراين، سوئيس يك وزارت آموزش مركزي و درنتيجه سيستم آموزش كلي ندارد، اما از26 سازمان آموزشي مختلف برخوردارست.برخي قسمتها، بطور گسترده از يكديگر متفاوت هستند اما آنها همگي يك شرايط اساسي و بنيادي بطور معمول دارند.

هر كودك، نرمال يا معلول مجبور است از سن7تا 15 يا 16 سالگي در مدرسه حضور داشته باشد.طبق آمارسال تحصيلي94/1993،ميانگين 6/4 درصد ازتمامي دانش آموزان معلول بابرنامه‌ي آموزشي خاص به آموزش درمراكزآموزش استثنايي مبادرت نموده اند.

همچنين اين درصد شامل دانش آموزاني با ناتواني‌هاي يادگيري است با بي‌نظميهاي رفتاري يا در بعضي ايالات دانش آموزاني با زبان مادري، كه بطور اصلي در كلاسهاي استثنايي خودكفا آموزش داده شدند. همچنين اين كلاسها بخشي ازسيستم آموزش عمومي هستند براي اينكه وزراء ايالتي آموزشي مسئول هستند.بخشي ازدانش آموزان با اختلال درصحبت، بچه‌هايي با عيب و نقص بينائي و شنوايي،جسمي و چندمعلوليتي با اختلال رفتاري شديد و با عقب‌افتادگي ذهني درمدارس مسكوني آموزش داده مي‌شوند. اين موسسات بطور مستقيم در ارتباط با وزراء ايالتي آموزش نيستند و آنها بطور گسترده توسط نهادهاي فدرال تامين اعتبار مي گردند. براي درك بيشتر از موضوعات دنبال شده، دو حقيقت مهم وجود دارد:

از يك طرف، موسسه آموزشي سوئيس تا حدي با 26 وزارت آموزش تمركز زدا شد. برخلاف تلاشهاي گوناگون جهت رسيدن به حداقل همكاري ميان ايالتها، در سطح ملي هيچ نظم قانوني در ارتباط با تكميل در مدارس معمولي وجود ندارد. بنابراين همه هدايت رسمي و نه نظرات ملي براي تكميل فرد ناتوان بغير از يك پيشنهاد كه در تاريخ 1985 ارائه شد، وجود ندارد كه آن هم به سختي مورد توجه قرار گرفت.

درسوئيس، وزراء ايالتي آموزش مسئول تكميل سطح تواناييهاي معلولين در سطح ايالتي هستند، گرايش افزايش به سمت تكميل مي‌توانسته تا چند سال پيش مورد مشاهده واقع شود. چندين ايالت در تكاپو براي تكميل آموزش استثنايي در سيستم آموزش معمولي هستند.

ازطرف ديگر اداره فدرال بيمه معلولين اهميت بالايي براي پيشرفت معلولين در سوئيس قائل است.بيشترين دانش آموزان با نيازهاي آموزش استثنايي در كلاسهاي معمولي، بچه‌هايي با نقص زباني و صحبت كردن هستند. صحبت كردن در مورد اين مقوله از دانش آموزان، مناسب‌تر خواهد بود كه به سياست جدا نكردن و نداشتن تبعيض بجاي تلفيق تاكيد نمود. برخلاف نيازهاي درماني مخصوص براي آنها اين دانش‌آموزان هرگز بطور اتوماتيك جداسازي نشده‌اند.تنها 5 تا 10درصد از بچه‌ها با اختلالات زباني وكلامي به مدرسه استثنايي بازگشت داده نشدند. اما در بيشترين مواقع، اختلالات زباني و كلامي از دانش آموزان جدا شده مشكل اولين آنها نيستند، بعلاوه آنها از اختلالات رفتاري و يا مشكلات يادگيري رنج مي‌برند. دركشور سوئيس،  دانش آموزان با اختلالات زباني و گفتاري پيچيده جدا نشده‌اند. بعلت اينكه سيستم آموزشي عمومي مي‌تواند يك شبكه انبوه از حمايتهاي آموزش استثنايي آماده كند.پيشرفت قابل درك به سمت انتخاب كردن ناتوانمندان مي‌تواند در زمينه مشكلات يادگيري مشاهده شود.درحدود 12 سال پيش، دانش آموزان با مشكلات يادگيري توانستند در كلاسهاي معمولي براي يكبار باقي بمانند.آموزش بر پايه برنامه آموزشي منظم بود و آنها همياري و همكاري خاصي توسط معلمين حامي كسب كردند.درحال حاضر، بطور تخميني 300 مدرسه سوئيسي درخصوص اين نوع تلفيق تمرين مي‌كنند.درحدود 8 تا 12درصد از همه دانش آموزان با مشكلات يادگيري در كلاسهاي معمولي تلفيق شدند. بنظر مي‌رسد كه اين سهميه پايين باشد اما با  توجه به استانداردهاي سوئيس مي‌تواند به عنوان نسبت بالايي مورد توجه واقع شود.دانش آموزان با زبان مادري خارجي دركلاسهاي معمولي دربيشتر ايالات سوئيس حضوردارند.معمولاً آنها حمايت خاصي براي بهبود اطلاعات از زبان آموزشي استاندارد گرفتند. چندين ايالت پر جمعيت، كلاسهاي استثنايي براي اين دانش آموزان برپا كردند كه در تلفيق آنها با كلاسهاي معمولي به اندازه ممكن كمك مي‌كنند. اما برخلاف اين تمايلات تلفيق، آمارهاي رشد تعدادي از دانش آموزان را با زبان مادري خارجي در كلاسهاي استثنايي نشان مي‌دهد.دانش‌آموزان با معلوليت جسمي، با اختلال بينايي و شنيداري در يك مقياس كوچك گنجانده شدند. دو پيش شرط حياتي براي مكان افراد ناتوان وجود دارد:

از يك طرف، اين دانش آموزان مجبور هستند استاندارد آموزشي را از كلاسهايشان بدون اختلاف از برنامه‌ي آموزشي منظم كسب كنند. ازطرف ديگر، مدارس مجبور هستند حمايت درماني لازم در قضيه آنها در دسترس قرار دهد.بعضي مدارس استثنايي تعرض گرفته اند. آنها شروع به آماده كردن حمايت براي دانش آموزان با نيازهاي آموزشي ويزه مي‌كنند، كساني كه در مدارس معمولي حضور دارند. براي نمونه كارمندان مدارس استثنايي چندين كودك معلول ذهني را حمايت مي‌كنند كه در كودكستان منطقه مسكوني آنها حضور دارند.

ساختارهاي مالي ناتوانمند در سوئيس در ديد سياست جداسازي و تبعيض متوقف شده است.

برخلاف هواداران براي تكميل، مدارس استثنايي مي‌توانند در يك سالن مناسب مطمئن باشند. بيشترين حد و مرزهاي راهنمايان مدارس استثنايي مي‌توانند درافتخارحمايت از سياستگذاران مردمي و ديگر شخصيتهاي شناخته شده ازاهميت ايالتي‌ومنطقه‌اي‌به حساب آيد.

  

آموزش غيررسمي

آموزش عالي از راه دور

مراكز آموزش از راه دور دردانشگاه فرنهاگن دربريگ برن وففيكون ونيز مركز آموزش از راه دوررمان(CRED)  درشهرسير ودانشگاه آزاد در ژنو وجود دارد. دانشگاه مجازي نيز درشرف سازماندهي است.

Back to Top

When is ... ?

[This is the answer to the question.]

Back to Top

 

 

 

اطلاعات كلي در مورد كشورهای اروپای مرکزی

 

 

 

 

 

 

اطلاعات کشور سوئیس